Mantras - Kinh Rai Tam

mantras
kinh

https://www.youtube.com/watch?v=jTMCVf1fjOM
https://www.youtube.com/watch?v=xSWNSf8iJ7U

Aham avero homi /Mong cho tôi không bị hận thù và hiểm nguy
Abyapajjho homi /Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm
Anigho homi /Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân
Sukhi attanam pariharami /Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc.
Mama matapitu, Acariya ca natimitta ca sabrahma carino ca /Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bằng hữu
Avera hontu /Không bị hận thù và hiểm nguy
Abyapajja hontu /Thoát khỏi sự khổ tâm
Anigha hontu /Thoát khỏi sự khổ thân
Sukhi attanam pariharantu /Giữ gìn thân tâm được an lạc
Imasmin arame sabbe yogino /Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này
Avera hontu
Abyapajja hontu
Anigha hontu
Suji attanam pariharantu
Imasmin arame sabbe bhikkhu Samanera ca Upasaka – Upasikayo ca./Mong cho tất cả chư Tăng, Sadi, cư sĩ nam – cư sĩ nữ nơi này.
Avera hontu
Abyapajja hontu
Anigha hontu
Sukhi attanam pariharantu
Amhakam catupaccaya – dayaka /Mong cho các thí chủ cúng dường tứ vật dụng.
Avera hontu
Abyapajja hontu
Anigha hontu
Sukhi attanam pariharantu
Amhakam arakkha devata, Imasmin vihare Imasmin avase /Mong cho các chư thiên hộ Pháp nơi tu viện, nơi cư ngụ này,
Imasmin arame /Nơi đây.
Arakkha devata /Mong cho các chư thiên hộ Pháp
Avera hontu
Abyapajja hontu
Anigha hontu
Sukhi attanam pariharantu
Sabbe satta, Sabbe pana, Sabbe bhuta, Sabbe puggala, Sabbe ttabhavapariyapanna /Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, mọi chúng sinh có thân và tâm.
Sabba itthiyo, Sabbe purisa, Sabbe ariya, Sabbe anariya, Sabbe deva / Tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc Thánh, người phàm, chư thiên.
Sabbe manussa, Sabbe vinipatika./Loài người, những ai không còn hạnh phúc.
Avera hontu
Abyapajja hontu
Anigha hontu
Sukhi attanam pariharantu
Dukkha muccantu /Hết khổ đau
Yathaladdha – sampattito ma vigacchantu, Kammassaka /Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra
Puratthimaya disaya /Nơi phương Đông,
Pacchimaya disaya /Nơi phương Tây
Uttaraya disaya Nơi phương Bắc
Dakkhinaya disaya /Nơi phương Nam
Puratthimaya anudisaya /Nơi phương Đông – Nam
Pacchimaya anudisaya /Nơi phương Tây - Bắc
Uttaraya anudisaya /Nơi phương Đông - Bắc
Dakkhinaya anudisaya /Nơi phương Tây – Nam
Hetthimaya disaya /Ở hướng dưới
Uparimaya disaya /Ở hướng trên
Sabbe satta, Sabbe pana, Sabbe bhuta, Sabbe puggala, Sabble attabhavapariyapanna /Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sinh có thân và tâm.
Sabbe itthyiyo, Sabbe purisa, Sabbe ariya, Sabbe anariya, Sabbe deva./Tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc Thánh, người phàm, chư thiên.
Sabbe manussa, Sabbe vinipatika /Loài người, những ai không còn hạnh phúc.
Avera hontu
Abyapajja hontu
Anigha hontu
Sukhi attanam pariharantu
Dukkha muccatu /Hết khổ đau.
Yathaladdha sampattito ma vigacchantu, Kammassaka/Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có - tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.
Uddham yava bhavagga ca / Xa như cảnh giới cao nhất
Adho yava avicito / Xuống đến cõi thấp nhât
Samanta cakkavalesu /Trong toàn thể vũ trụ
Ye satta pathavicara /Bất cứ chúng sinh nào đi trên mặt đất
Abyapajja nivera ca / Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận
Niddukha ca nupaddava /Những khổ thân và hiểm nguy
Uddham yava avicito /Xuống đến cõi thấp nhất
Samanta cakkavalesu /Trong toàn thể vũ trụ
Ye satta udakecara /Bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong nước
Abyapajja nivera ca /Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận
Niddukkha ca nupaddava /Những khổ thân và hiểm nguy
Uddham yava bhavagga ca /Xa như cảnh giới cao nhất
Adho yava avicito /Xuống đến cõi thấp nhât
Samanta cakkavalesu /Trong toàn thể vũ trụ
Ye satta akeasecara /Bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong không khí
Abyapajja nivera ca /Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận
Niddukkha ca nupaddava /Những khổ thân và hiểm nguy.

Xuất xứ bài kinh Khandhasutta

Ðối tượng để cho tâm từ phát sanh và tiến triển là một điều không phải dễ dàng, cho nên hành giả cần phải có đầy đủ 15 pháp trong bài kinh Tâm Từ trước khi tiến hành niệm rải tâm từ đến từng đối tượng theo tuần tự trước sau.

1.1- Ahaṃ avero homi: Tôi nguyện không oan trái với mọi chúng sinh.
1.2- Ahaṃ abyāpajjo homi: Tôi mong tâm không có khổ não, không có thù hận.
1.3- Ahaṃ anīgho homi: Tôi mong thân và tâm không có khổ não.
1.4- Ahaṃ sukhī attānaṃ pariharāmi: Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường được an lạc.

2.1- Averā hontu: Cầu mong những người thương yêu ấy không oan trái với tất cả chúng sinh.
2.2- Abyāpajjā hontu: Cầu mong những người thương yêu ấy giữ gìn tâm không có khổ não, không có thù hận.
2.3- Anīghā hontu: Cầu mong những người thương yêu ấy giữ gìn thân và tâm không có khổ não.
2.4- Sukhī attānaṃ pariharantu: Cầu mong những người thương yêu ấy giữ gìn thân tâm thường được an lạc.

3.1- Averā hontu: Cầu mong những người thương yêu nhất ấy không oan trái với tất cả chúng sinh.
3.2- Abyāpajjā hontu: Cầu mong những người thương yêu nhất ấy giữ gìn tâm không có khổ não, không có thù hận.
3.3- Anīghā hontu: Cầu mong những người thương yêu nhất ấy giữ gìn thân và tâm không có khổ não.
3.4- Sukhī attānaṃ pariharantu: Cầu mong những người thương yêu nhất ấy giữ gìn thân tâm thường được an lạc.

4.1- Averā hontu: Cầu mong những người không thương, không ghét ấy không oan trái với tất cả chúng sinh.
4.2- Abyāpajjā hontu: Cầu mong những người không thương, không ghét ấy giữ gìn tâm không có khổ não, không có thù hận.
4.3- Anīghā hontu: Cầu mong những người không thương, không ghét ấy giữ gìn thân và tâm không có khổ não.
4.4- Sukhī attānaṃ pariharantu: Cầu mong những người không thương, không ghét ấy giữ gìn thân tâm thường được an lạc.

5.1- Averā hontu: Cầu mong những người thù địch ấy không oan trái với tất cả chúng sinh.
5.2- Abyāpajjā hontu: Cầu mong những người thù địch ấy giữ gìn tâm không có khổ não, không có thù hận.
5.3- Anīghā hontu: Cầu mong những người thù địch ấy giữ gìn thân và tâm không có khổ não.
5.4- Sukhī attānaṃ pariharantu: Cầu mong những người thù địch ấy giữ gìn thân tâm thường được an lạc.

"Ahaṃ sukhito homi niddukkho".
(Tôi cầu mong được sự an lạc, không có khổ thân, khổ tâm).

"Mātā me sukhī hotu niddukkhā".
(Cầu mong thân mẫu của con được sự an lạc, không có khổ thân, khổ tâm).

"Pitā me sukhī hotu niddukkho".
(Cầu mong thân phụ của con được sự an lạc, không có khổ thân, khổ tâm).

"Ācariyo me sukhī hotu niddukkho".
(Cầu mong bậc thầy tổ của con được sự an lạc, không có khổ thân, khổ tâm).

"Mittā no sukhī hontu niddukkhā".
(Cầu mong những bạn bè của chúng con được sự an lạc, không có khổ thân, khổ tâm).

"Ñātayo no sukhī hontu niddukkhā".
(Cầu mong những bà con thân quyến của chúng con được sự an lạc, không có khổ thân, khổ tâm).

"Vietnamraṭṭhikā no sukhī hontu niddukkhā".
(Cầu mong dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng tôi được sự an lạc, không có khổ thân, khổ tâm).

"Sabbe sattā sukhitā hontu niddukkhā".
(Cầu mong tất cả chúng sinh được sự an lạc, không có khổ thân, khổ tâm).

Mong cho tất cả không bị hận thù và hiểm nguy, thoát khỏi sự khổ tâm, khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. A DI ĐÀ PHẬT

Mong cho tôi không bị hận thù và hiểm nguy
Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm
Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân
Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc.

Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bằng hữu, không bị hận thù và hiểm nguy, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc
Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này, tất cả chư Tăng, Sadi, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nơi này, các thí chủ cúng dường tứ vật dụng, các chư thiên hộ Pháp.
Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, mọi chúng sinh có thân và tâm.
Tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc Thánh, người phàm, chư thiên.
Loài người, những ai không còn hạnh phúc.
Hết khổ đau, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

Nơi phương Đông,
Nơi phương Tây
Nơi phương Bắc
Nơi phương Nam
Nơi phương Đông – Nam
Nơi phương Tây - Bắc
Nơi phương Đông - Bắc
Nơi phương Tây – Nam
Ở hướng dưới
Ở hướng trên
Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sinh có thân và tâm.
Tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc Thánh, người phàm, chư thiên.
Loài người, những ai không còn hạnh phúc.
Hết khổ đau.
Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có - tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.

Xa như cảnh giới cao nhất
Xuống đến cõi thấp nhât
Trong toàn thể vũ trụ
Bất cứ chúng sinh nào đi trên mặt đất
Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận
Mong cho thoát khỏi những khổ thân và hiểm nguy

Xuống đến cõi thấp nhất
Trong toàn thể vũ trụ
Bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong nước
Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận
Những khổ thân và hiểm nguy

Xa như cảnh giới cao nhất
Xuống đến cõi thấp nhât
Trong toàn thể vũ trụ
Bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong không khí
Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận
Những khổ thân và hiểm nguy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License