Kinh - Ý Nghĩa Cuộc Đời

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=I9KTqN2Fh5U
https://www.youtube.com/watch?v=a76Dt3B0JPY - Rốt cuộc cả đời người là sống vì điều gì? - nghe lời Phật dạy hoát nhiên đại ngộ - Thanh Tịnh Đạo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License