Kinh - Vọng Tưởng

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=l5AJV0Oehxo - Vọng tưởng đến từ đâu - Tu đúng sinh nghiệp -Làm sao thoát khỏi nhàm chán, dính mắc…- HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=-0USELBFtZM - Trừ vọng tâm giữ chân tâm Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License