Kinh - Vô Ngã / Bản Ngã

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=N8wf83wej1Q - Hiểu về bản ngã (rất hay) Thầy Minh Niệm mới nhất 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Mg1TfpB_AjU - Hỏi đáp về Ngã và Pháp - Ảo và Thực - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=Lz2SD4HMPZc - Hỏi đáp về Bản ngã - Nhập dòng - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=W634efuWmMU - Vong ngã - Vô ngã - Không bị lạc - khổ chi phối chứ không phải "ly khổ đắc lạc"… - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=McbR1NfvLtE - Đức Phật Thuyết Giảng Về Tánh Không Và Vô Ngã
https://www.youtube.com/watch?v=QOYAGiOHplY - Đức Phật Giảng Về Thuyết Vô Ngã

https://www.youtube.com/watch?v=6hoZdU45p6w - Tam pháp ấn: Vô ngã - Phần 1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License