Kinh - Tự Tại

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=isKjosPY2zQ - ĐỪNG ĐỢI đến tàn cuộc mới nhận ra những điều mình làm cố gắng đều là vô nghĩa - Thầy Pháp Hòa
https://www.youtube.com/watch?v=5yjFeh4Uni8 - Sống Đời Vui Đạo - Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ
https://www.youtube.com/watch?v=mu8gg4nQPRk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License