Kinh - Tứ Vô Lượng Tâm

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=DvSdt1S6Zj4 - Bốn Tâm Vô Lượng - HT Thích Trí Quảng
https://www.youtube.com/watch?v=qTODM1K6gUg - Tứ Vô Lượng Tâm, Thích Huệ Chiếu, Chùa Hải Vân Sơn, TP.Đà Nẵng

https://www.youtube.com/watch?v=thRfRYdCZXI - Thích Trung Đạo, Đề Tài; Sống Trong Tánh Từ Bi. Tại
https://www.youtube.com/watch?v=xWsEyQbo2ME - Từ Bi Hỷ Xã - Tứ Vô Lượng Tâm - 1 hour 35 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=tnmlThPkYeg - Từ Bi Hỉ Xả
https://www.youtube.com/watch?v=vk-nkI1YMjU - Hoan Hỷ Đắc Thiền Buồn Phiền Sanh Bệnh (KT21) - Thích Trí Huệ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License