Kinh - Tri Giác

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=oEYHFduogoY - Tháo Gỡ Tri Giác Sai Lầm - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=_FVIS7ZVyTI - Sáng tạo - Đoạn trừ thân kiến - Sự thay đổi - Nghe pháp - Tiềm thức & ý thức - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=ABe_EWutp0U - Tánh biết và Tướng biết - Cầu nguyện đúng - Bài Kinh Nhập tức xuất tức quán… - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=FLFJVmUTJe8 - Tu và Xuất gia - Hiểu Đạo - Kiến thức và Tri kiến - Tình thương trong mối quan hệ - HT. Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=JQ_MQbzZBec - Càng hiểu biết càng bình an - Càng thấy được lẽ thật trong sự giản đơn càng gần chân lý
https://www.youtube.com/watch?v=RckAVZglvjQ - Đối Diện Chính Mình - Bài Pháp Thoại của Thầy Thích Phước Tiến

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License