Kinh - Thần Chú

kinh

Thập Chú

https://www.youtube.com/watch?v=zsQK6c1i15Q - Bốn Câu Thần Chú 1/2 - Thầy Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=ZjZ-mHXwqYI
https://www.youtube.com/watch?v=j2kvTXIZKdM - The Five Essentials Dharanis Mantra - 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=M3rvC0u-sPQ - Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa

https://www.youtube.com/watch?v=YAheFXcwb4k - Nhạc khai mở và làm sạch các luân sa 360 độ.
https://www.youtube.com/watch?v=OlSk_H1wFEQ - Thần chú chữa trị bệnh tật và bệnh khổ tâm 360 độ.
https://www.youtube.com/watch?v=BShUycRggyM - Truong sinh học cap 1 + 2 - Huong dan chi tiet cach ngoi thien dung - Trường sinh học cấp 1 + 2
https://www.youtube.com/watch?v=maQBFViUqWM - Thần chú tăng tưởng trí tuệ,trí thông minh và trí nhớ. - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=flCgK6H9YCQ - Thần chú tăng tưởng trí tuệ,trí thông minh và trí nhớ - Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=cylzAU8Zgyc - Thần Chú Giúp Tăng Trưởng Trí Tuệ, Trí Thông Minh, Trí Nhớ [ VĂN THÙ BỒ TÁT ]

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông:
https://www.youtube.com/watch?v=NA4EBY2dPdU - ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông - Võ Tá Hân phổ nhạc

Ngũ Bộ:
https://www.youtube.com/watch?v=05vU9hj13W4 - Ngũ bộ thần chú - 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=CUnQCgL_IYA - Ngũ Bộ Chú Chú Đại Bi T T Thích Trung Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=wJ7Q3lieRsI - Ngũ Bộ Chú
https://www.youtube.com/watch?v=SJulKaio8-0 - Ngũ Bộ Thần Chú (Mật Tông Thiên Đình) Ns: Mai Thu Sơn - Cs: Nhã Ca - Dzoãn Minh
https://www.youtube.com/watch?v=a-pxmxQuUGc - Thích Trung Đạo

Nam Mô A Di Đà Phật:
https://www.youtube.com/watch?v=3mVrt78n5Ak - Nam Mô A Di Đà Phật - Hợp Ca (Phật Tử Chùa Hoằng Pháp)
https://www.youtube.com/watch?v=VxwpQfmzN0M - NIỆM PHẬT ĐẠI CHÚNG CHÙA HOĂNG PHÁP

Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn:
https://www.youtube.com/watch?v=FSt9eUIVEYY - Lợi Ích của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Thầy Thích Trí Huệ

Mật Tông:
https://www.youtube.com/watch?v=-yIYgYXAVjA - Cúng ông Táo, nhưng không phải ai cũng biết điều này | Thầy Pháp Hòa - done watching (music: 3:04 - 4:40)
https://www.youtube.com/watch?v=766EndGPQJU - Mười công năng của Thập Chú (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ - done listening
https://www.youtube.com/watch?v=UGRSrdWyhgo - Công năng của thập chú - Thầy Thích Trí Huệ - done listening
https://www.youtube.com/watch?v=AJZBVtt7CNA - Công đức trì mật chú - Thầy Thích Trí Huệ - done listening
https://www.youtube.com/watch?v=dc0ZvFmRNtQ
https://www.youtube.com/watch?v=XkGiDKnafm8
https://www.youtube.com/watch?v=VB3bwU3kr0Y
https://www.youtube.com/watch?v=sh5hL1gonv0
https://www.youtube.com/watch?v=zdMzD-3awRY
https://www.youtube.com/watch?v=oBLvSiGStUA
https://www.youtube.com/watch?v=1haew2tnEUw
https://www.youtube.com/watch?v=GD9ayvOyafs - Mật tông căn bản - HT Thích Nhật Quang - [Thực hành] Trì chú vãng sanh
https://www.youtube.com/watch?v=74_BRcERMgk - Giới thiệu Mật Tông
https://www.youtube.com/watch?v=d4DKx9CWAPA - Mật tông và những câu Thần Chú (Ý nghĩa) Thầy Thích Trí Huệ
https://www.youtube.com/watch?v=FU0Z_wGcoO0 - A 6 Mật Tông Ứng Dụng 1 - TT Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
https://www.youtube.com/watch?v=GTEV1Iniioo - A 6 Mật Tông Ứng Dụng 2 - TT Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
https://www.youtube.com/watch?v=knzsVzMxuyM - A 6 Mật Tông Ứng Dụng 3 - TT Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
https://www.youtube.com/watch?v=_BhvoiSk-Kk - A 6 Mật Tông Ứng Dụng 4 - TT Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
https://www.youtube.com/watch?v=M0ryhpQdEGE - A 6 Mật Tông Ứng Dụng 5 - TT Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
https://www.youtube.com/watch?v=UqWB2RMnu3M
https://www.youtube.com/watch?v=EHIyOhS3Vfc

Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Phật:
https://www.youtube.com/watch?v=FUKrs0aXeW0 - Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Phật(Đại Nhật Như Lai Thần Chú) (Tiếng Phạn)
https://www.youtube.com/watch?v=KqqbVXFE6Zg - Thần chú tiêu trừ nghiệp chướng- Tỳ Lô Giá Na Phật- Đại Nhật Như Lai Thần Chú

Tịnh Tâm:
https://www.youtube.com/watch?v=QfcHCpJGwdA - Nhạc Thiền Phật Tịnh Tâm - Nghe Để Trút Bỏ Hết Muộn Phiền - An Nhiên Tự Tại Trong Cuộc Sống
https://www.youtube.com/watch?v=7kb-6nJqAvM - Buddhist Meditation Music for Positive Energy: "Inner Self", Buddhist music, healing music

https://www.youtube.com/watch?v=OBgRKMPq3ho - Thần Chú Bạch Tản Cái Phật Mẫu: GIẢI MA THUẬT - TRỪ BÙA NGẢI - MAY MẮN - GIÀU SANG
https://www.youtube.com/watch?v=kDOc4GwUKdQ - Thần chú tiêu trừ nghiệp chướng- Ánh sáng Trí Tuệ
https://www.youtube.com/watch?v=cO0ZNdcO8xw - Như Lai Thần Chú - Maha Vairocana Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=igNrsDbRR90 - Trường ca Kinh Phổ Môn - Võ Tá Hân phổ nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=QyMHAs1Wu6s - 100/1000 mantras - Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum - Padmasambhava Guru Rinpoche
https://www.youtube.com/watch?v=Mx9MGb6-D1s - Padmasambhava Mantra - Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung

https://www.youtube.com/watch?v=IzOBWLG_z5w - Thần Chú Bất Động Minh Vương: SÁT QUỶ - TRỪ TÀ - KHAI SÁNG - TÀI LỘC
https://www.youtube.com/watch?v=cRUe2W76pVc - Ngũ bộ thần tài - Hồng thần tài - Hoàng thần tài - Hắc thần tài - Bạch thần tài - Lục thần tài

Thần Chú Phật Thích Ca
Thần Chú A Di Đà Phật
Thần Chú Phật Dược Sư
Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Phật
Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Manjushri Mantra
Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa - Om Vajrasattva Hum
Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát - Om Ha Ha Ha Win Sam Mo Ti So Ha
Thần Chú Phổ Hiền Bồ Tát (Samantabhadra Bodhisattva)
Thần Chú Lăng Nghiêm - Shurangama Mantra
Thần Chú Đại Bi (Great Compassion Mantra)
Thần Chú Bát Nhã (Heart Sutra)
Thần Chú Bất Động Minh Vương
Thần Chú Om Mani Padme Hum
Thần Chú Chuẩn Đề
Thần Chú White Tara
Thần Chú Green Tara
Thần Chú Dzambala (Jambala)
Thần Chú Ngũ Bộ Thần Tài
Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Purifying Mantras:
https://www.youtube.com/watch?v=8QiQJGxpAXc - Tibetan Healing Mantra~ Chod Mantra~ Purifying Obstacles

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License