Kinh - Sống Đơn Giản

kinh

Sống đơn giản. Không cầu kỳ, đòi hỏi. Lợi ích: có bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh, ít phiền não và bệnh tật.

https://www.youtube.com/watch?v=RKBiEDBywz4 - Tập Sống Đơn Giản, Sư Thích Chánh Định

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License