Kinh - Tạo Phước

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=_HfNojD8Ges - Phật Dạy Đời Người Lúc Này Lúc Khác Đừng Sống Chỉ Biết Chỉ Trích Mà Hãy Bao Dung Phúc Đức Sẽ Tìm Về
https://www.youtube.com/watch?v=2qSXUjpSdQs - Nghèo Mà Có Tình
https://www.youtube.com/watch?v=8tB2m9XSIrs - Thích Hạnh Tuệ | Phước Đức Ở Đời
https://www.youtube.com/watch?v=Zwz-NWDrt-4
https://www.youtube.com/watch?v=3SZO2CECkHA
https://www.youtube.com/watch?v=2z1N_CpebvQ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License