Kinh - Tánh Không / Chân Không

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=X4Eq4B7Zbdo - Chân Không & Tánh Không (HT. Thích Thanh Từ giảng tại tv. Đại Đăng, CA, USA)
https://www.youtube.com/watch?v=5M5vsJfvtlg - Cửa Không - HT Thích Thanh Từ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License