Kinh - Questions

kinh

Huân Tu

Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát
Năng kiến, Sở kiến

'tam muội' là gì.
'huân tu' là gì.
3 cõi 6 đường (3 cõi là gì)
"An cư kiết hạ" là gì? Mỗi chùa tổ chức riêng hay là tổ chức chung? Nó thay đổi sinh hoạt hàng ngày như thế nào?
Các cấp bậc trong đạo Phật
Trên đền bốn ơn nặng, dước cứu khổ tam đồ. Bốn ơn nặng là gi. Tam đồ là gì.
Ưng vô sở trụ, như sanh kì tâm
Các thầy làm gì trong lúc an cư?
Thiên Long Bát Bộ - Thầy Thích Pháp Hòaa
Ý nghĩa của bánh xe mười hai căm
Kinh Lăng Nghiêm dài bao nhiêu?
Kinh Pháp Hoa dài bao nhiêu?
Phước Huệ Song Tu

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tất phát bồ đề tâm
Tận thử nhất báo thân
Đồng sanh cực lạc quốc
Nam mô A Di Đà Phật

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật
Thập phương thế giới nhập vô tỉ

Cư sử, đối sử, tiếp sử, hành sử

Thất giác chi (bảy con đường đi tới giác ngộ) versus "Bát chánh đạo". Thất giác chi là gì?

Tứ nhiếp pháp (bốn phương pháp để cảm hóa lòng người)

Phải suy nghĩ như thế nào để trừ được cái tâm lười biếng?
Phải suy nghĩ như thế nào để được cái tâm an vui?

Trong đạo Phật có các bài sám. Ý nghĩa của chữ sám là gì?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License