Kinh - Other

kinh

Kinh A Hàm
Kinh Ni Ca Da (Kinh Đại Tạng) - Nguyên Thuỷ
Kinh Nhật Tụng
Kinh Hồng Danh Chư Phật
Kinh Bảo Tích
Quy Sơn Cảnh Sách
Kinh Bi Hoa
Hanh Tri Gioi
Giảng đường bằng gạch.
Kinh Nhựt Hành
Trường Bộ
Kinh Phật giáo hóa Ca Chiên Diên
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
Bảy Bồ Đề Phần
Kinh Thiền Định
Kinh Lưỡi Cưa - vượt qua sân hận
Kinh Từ Bi - chuyển hóa dứt niệm mầm móng của sân hận
Kinh Vô Ngã
Kinh Thiển Sanh - Mình Phải Nên Biết Ơn Người Nhân Viên Của Mình
Kinh Bi Hoa - https://www.youtube.com/watch?v=tVnAgJUxTeg 1:08:54
Kinh Hiền Ngưu Nhân Duyên

https://www.youtube.com/watch?v=t6bzqv5tSmQ - Kinh Nhân Quả Ba Đời

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License