Kinh - Đại Nguyện

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=rBgEAvfLnVs - 12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=a6BP_y4pVSQ
https://www.youtube.com/watch?v=bXpoBHyGh4U
https://www.youtube.com/watch?v=HXk4FoQQvRU

https://www.youtube.com/watch?v=l8cEk2ZhHiQ - 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thầy Thích Phước Tiến

https://www.youtube.com/watch?v=4070VSXvprU - Cầu và nguyện - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=rAi45oyb_GY - Hỏi đáp về Cầu nguyện - Giới - Thập nhị nhân duyên - Quan sát - Tái sinh - HT Viên Minh

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License