Kinh - Ngũ Uẩn

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=J3aH4ehqtog - Nhận Thức Về 5 Giới - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=wAmxYaI-pCo - Bản Thân Và Năm Uẩn - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=yE1boBfwHTU - NHẬP THẤT Chia Sẻ 4 - Soi Thấu Năm Uẩn 2 _ ĐĐ Thích Minh Thành
https://www.youtube.com/watch?v=E7qEFWbxi1Y

https://www.youtube.com/watch?v=oGj08RexJcU
https://www.youtube.com/watch?v=_4K-DFycGf0

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License