Kinh - Ngũ Giới

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=Klp5jx5QNe0 - Năm Giới Là Con Đường Đưa Tới Niết Bàn - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License