Kinh - 6 CĂN, 6 TRẦN, 6 THỨC

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=0PaNEj_YQe0 - Sáu Căn Sáu Trần (HT. Thích Thanh Từ, Hội LHKH. UIA. Hà Nội, ngày 11.4.1999)
https://www.youtube.com/watch?v=HCx9gx-qpYE - 6 CĂN, 6 TRẦN, 6 THỨC LÀ GÌ? HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
https://www.youtube.com/watch?v=7DE2QH4fgsA - Tu Tập Lục Căn - TT. Thích Quang Thạnh (Chùa Ấn Quang) 29.10.2017
https://www.youtube.com/watch?v=kA4VezJuuIU

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License