Kinh Lăng Già

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=zbKCAnoRgc8 - Lăng Già A Bạt Đa La Bửu Kinh " Kinh Lăng Già"
https://www.youtube.com/watch?v=9AG97Uc5Q7U - Kinh Lăng Già 1 - TT. Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=ed1P7jqNmoA - Kinh Lăng Già 02: Buông Vọng Tưởng Và Chấp Thủ - TT. Thích Nhật Từ
https://www.youtube.com/watch?v=gyq3a0Rkdsc - Kinh Lăng Già - 6 hours

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License