Kinh Kim Cang

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=70gzOQW3Ilc - MẬT CHÚ KIM CƯƠNG ĐẠO SƯ LIÊN HOA SANH - Om Ah Hum Vajra Guru Pema Siddhi Hum

https://www.youtube.com/watch?v=rCGFkD1PMes - Kinh Kim Cang Bát Nhã - Ba La Mật
https://www.youtube.com/watch?v=OR8BDkVCPu8 - Kinh Kim Cang - DieuPhapAm.Net

https://www.youtube.com/watch?v=U1f6ANuwj1M
https://www.youtube.com/watch?v=LcLGSddFalk
https://www.youtube.com/watch?v=J5cctDELeQM
https://www.youtube.com/watch?v=wV7YyF09JKI - Giảng Kinh Kim Cang 7 - Thầy Thích Thanh Từ

https://www.youtube.com/watch?v=va6zqKdeSSw - Kinh Kim Cang - Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng
https://www.youtube.com/watch?v=tYJcGSuwi6Y - Cách an trụ tâm, hàng phục tâm trong Kinh Kim Cang

https://www.youtube.com/watch?v=4ZcULtKWIcs - Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 1 - Pháp Sư Tịnh Không
https://www.youtube.com/watch?v=Wbv6urpkMV4 - Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 2 - Pháp Sư Tịnh Không
https://www.youtube.com/watch?v=pbam9ODDx3Y - Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 3 - Pháp Sư Tịnh Không
https://www.youtube.com/watch?v=7Gp0bqYYl7E - Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 4 - Pháp Sư Tịnh Không
https://www.youtube.com/watch?v=SpTXaavJs-k - Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 5 - Pháp Sư Tịnh Không
https://www.youtube.com/watch?v=GZ0YRIr-Frk - Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 6 - Pháp Sư Tịnh Không

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License