Kinh - Giới Định Tuệ

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=tOZjFtzpYJc - Giới Định Tuệ - Trình tự tu tập - Thiền Sư Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=PO0LSJOnA0s - Thiền định - Thiền tuệ - Hỏi Đáp - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=krUMgUjAyZc - TỰ THẮP SÁNG MÌNH HT THÍCH NHẬT QUANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License