Kinh Dược Sư

kinh

Nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=nLzkmi0Z2U4 - TỰ HỌC CHÚ DƯỢC SƯ - CHỮA NHIỀU BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC (hát nhạc)
https://www.youtube.com/watch?v=lLW3Khz8L5g - Trường Ca KINH DƯỢC SƯ - 07 Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=TevHfOdOTp4 - LẠY PHẬT DƯỢC SƯ - Nguyễn Đức
https://www.youtube.com/watch?v=xuMSbfFhJTs - Chắp tay lạy Phật Dược Sư - Thùy Trang
https://www.youtube.com/watch?v=riDoNvFkzF8 - Dược Sư Lưu Ly - phật tử Hoàng Duy | Tịnh Độ Cư Sĩ- Hưng Minh Tự

Tụng:
https://www.youtube.com/watch?v=F51W3CqcepE - Kinh Dược Sư
https://www.youtube.com/watch?v=oKa97AwL-fQ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License