Kinh Địa Tạng

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=V_hbQPr9mYU - Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

https://www.youtube.com/watch?v=RpsGSqMJkTA

https://www.youtube.com/watch?v=aczVb6SVZgE - Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếng Phạn - Phiên âm Việt (108 biến)
https://www.youtube.com/watch?v=NkhF7IYuiws - Thần chú Địa Tạng giúp cứu khổ cứu nạn ở địa ngục và tiêu trừ nghiệp chướng
https://www.youtube.com/watch?v=0aJtvqvuzJQ - Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát Tiêu Trừ Nghiệp Chướng
https://www.youtube.com/watch?v=ou-aQOW41BE - 1080 biến Diệt Đinh Nghiệp Đà La Ni - Om Pra Ma Ni Da Ni Soha - có chữ Pham Để Quán tưởng
https://www.youtube.com/watch?v=1eSrBP5PE6U - 540 biến Diệt Đinh Nghiệp Đà La Ni - Om Pra Ma Ni Da Ni Soha - có chữ Pham Để Quán tưởng
https://www.youtube.com/watch?v=Qk8CasYw_40 - Muốn tiêu trừ nghiệp chướng hãy niệm thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát

https://www.youtube.com/watch?v=qwJVNHVOeDY - Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát || Chuyên mục: Tìm hiểu sự tích về Đức Phật

https://www.youtube.com/watch?v=RKJGIyJ14hc - Tụng Kinh Địa Tạng [RẤT HAY] - Thầy Thích Huệ Duyên
https://www.youtube.com/watch?v=Mdfxw1I6VcM - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - tụng liên tục
https://www.youtube.com/watch?v=HmvDTu1Pqss - KINH ĐỊA TẠNG - Quyển 2 ( dễ đọc) HD - 2014 Thich Tri Thoat.
https://www.youtube.com/watch?v=5qL3qkm01KU - Tụng Kinh Địa Tang - SC: Như Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=4nudog4_PGE - Kinh Địa Tạng - DD Thích Thiện Xuân 2016
https://www.youtube.com/watch?v=jA5uRJ-Vc5g - KINH ĐỊA TẠNG - Quyển 1 ( dễ đọc ) HD - 2014 Thich Tri Thoat
https://www.youtube.com/watch?v=76bSrlWxERU

https://www.youtube.com/watch?v=5Y2-hmR7WIQ - KINH ĐỊA TẠNG - 1/4 HT. Tuyên Hóa Giảng
https://www.youtube.com/watch?v=OHveWe_-enc - KINH ĐỊA TẠNG - 2/4 HT. Tuyên Hóa Giảng
https://www.youtube.com/watch?v=rIHJ3hMPz3g - KINH ĐỊA TẠNG - 3/4 HT. Tuyên Hóa Giảng
https://www.youtube.com/watch?v=JZVBnRAwKhs - KINH ĐỊA TẠNG - 4/4 HT. Tuyên Hóa Giảng

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License