Kinh - Dalai Lama

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=EzEC8HzQa6g - Những Lời Khuyên Tâm Huyết Của Đức Datlai Lama
https://www.youtube.com/watch?v=4-lSaaTwHTU - Những Lời Khuyên Tâm Huyết
https://www.youtube.com/watch?v=ZVsndrKhRNU - 108 Lời Dạy Thực Tiễn - Đức Đạt Lai Lạt Ma ( DaLai LaMa)
https://www.youtube.com/watch?v=JsBpfiE6FrI - Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn - Đức Đạt Lai Lạt Ma
https://www.youtube.com/watch?v=XVHKB9OoCOs - Cẩm Nang Cho Cuộc Sống Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma
https://www.youtube.com/watch?v=7v1cfD-iz-A - Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License