Kinh - Chuyển Pháp Luân

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=S0g5iSzv43s - Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=UXpa2YXql_U - Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ - Thầy Thích Phước Tiến

https://www.youtube.com/watch?v=ts_FT1GRwcU - 4 Sự Thật Của LOÀI NGƯỜI khiến chúng ta không khỏi CHẠNH LÒNG
https://www.youtube.com/watch?v=6DwEjEeD3Jw - TỨ DIỆU ĐỂ VÀ BÁT CHÁNH ĐẠO - 4 SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI VÀ 8 CON ĐƯỜNG CHÂN CHÁNH ĐI LUÂN HỒI

https://www.youtube.com/watch?v=cqFjI_g7p2g - Thiền vắng lặng - Bốn Diệu Đế - Những Lời Dạy Của Ngài Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=5KAz6mIiO5o - Tiến Trình Tâm và Tứ Diệu Đế - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=ZUeWbpJu4lI - Tánh đế - Thánh đế - HT Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=DkYUlTG_Fao - Từ chân đế đến Tục đế - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=cqFjI_g7p2g - Thiền vắng lặng - Bốn Diệu Đế

https://www.youtube.com/watch?v=8PUJpwYczPM
https://www.youtube.com/watch?v=Kui8Eg4v54g

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License