Kinh - Chứng Đạo Ca

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=lF6QYVyIL3A
https://www.youtube.com/watch?v=CZgbFgte-0I - H.T Thích Từ Thông - Chứng Đạo Ca (1)
https://www.youtube.com/watch?v=o8X5o7w0418 - .T Thích Từ Thông - Chứng Đạo Ca (2)
https://www.youtube.com/watch?v=rn2gC9p9o6A - Tiểu dẫn và Thi Ca 1- CHỨNG ĐẠO CA - kỳ 2 - HT THÍCH TỪ THÔNG (Như Huyễn Thiền Sư)

https://www.youtube.com/watch?v=Og5JUWoeKtY - Chứng Đạo Ca 1 - Thầy Nguyên Hiền
https://www.youtube.com/watch?v=8JVTggIBCyc - Chứng Đạo Ca 6 - Thầy Nguyên Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=sHtnQ2dh_kE - Chứng Đạo Ca 01 - Thầy Thích Phước Tịnh
https://www.youtube.com/watch?v=QZp4-6xxOGw - Chứng Đạo Ca 02 - Thầy Thích Phước Tịnh

https://www.youtube.com/watch?v=_IOibrX9eS0 - Chứng Đạo Ca Phần 6 - Thầy Thích Phước Tiến

https://www.youtube.com/watch?v=wCynV3JYrZA - Vĩnh Gia Chứng Ðạo Ca- Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết Giảng

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License