Kinh Cầu An

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=wPGvkMx36VY - Kinh Cầu An Cứu Khổ Cứu Nạn
https://www.youtube.com/watch?v=5W33h6Rqg_A - Làm thế nào để có được sự bình an - Hỏi đáp - HT. Viên Minh
https://www.youtube.com/watch?v=aGU7cI_rfK4 - Ba giai đoạn của Đạo Phật - Hỏi đáp về Cầu an Cầu siêu - HT Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=dCmklyvCEC4 - Nghe Kinh này mỗi ngày "Quan Thế Âm Bồ Tát" phù hộ cả đời may mắn Linh Ứng vô cùng
https://www.youtube.com/watch?v=smpDrcs9qYE - TỤNG Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Kinh Phật Giáo Phẩm Phổ Môn, Đ Đ Thích Vạn Mãn

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License