Kinh - Cận Tử Nghiệp

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=KbPlUiS0e7Q - Thế Nào Là Cận Tử Nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=N6x7-hrTdwg - Cận tử nghiệp - THÍCH NHẬT TỪ - 2007

https://www.youtube.com/watch?v=BgitlqTNDak - CẬN TỬ NGHIỆP LUÂN HỒI - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=BS_xSknONBg - Thế Nào Là Cận Tử Nghiệp (Rất Hay)
https://www.youtube.com/watch?v=Nt0qAZ8T_u8 - Thiền Sư Viên Minh:Chánh Niệm Cận Tử Nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=KbPlUiS0e7Q - Thế Nào Là Cận Tử Nghiệp (Rất Hay) (this is the one)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License