Cách Tu

kinh

Tịnh Độ:
Kinh A Di Đà
Kinh Vô Lượng Thọ
Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Kinh Tiểu Bộ A Di Đà

Niệm Phật
Thiền Tông
Tịnh Độ Tông - Niệm Phật (Trong Sạch, Thanh Tịnh, Vắng Lặng, Không Có Nhiễm Ô)
Mật Tông
Tông Pháp Hoa - HT Trí Quảng

https://www.youtube.com/watch?v=V47OHKWWWgI

Tu cho đúng:
https://www.youtube.com/watch?v=6o1MiU-o7Ww
https://www.youtube.com/watch?v=tyXdPQZwr1c
https://www.youtube.com/watch?v=C-Ts4FVqPsY

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License