Kinh - Các Tôn Giả Và Bồ Tát

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=52gjAQNE-yk - Sự Tích 18 vị Thập Bát La Hán
https://www.youtube.com/watch?v=EPlXfIVkj8k - ĐỨC PHẬT Là Ai Và Bí Mật Được Dấu Kín Hơn 1000 Năm Vào 1 Đêm Trăng Tròn - Người Học Phật Phải Biết

Bồ Tát Quán Thế Âm:
https://www.youtube.com/watch?v=6sweE5MQ5qc - Hạnh vô úy của Bồ Tát Quán Thế Âm - ĐĐ. Thích Đồng Thành
https://www.youtube.com/watch?v=8Qx2yZHrsBk - Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi (KT64) - Thích Phước Tiến

https://www.youtube.com/watch?v=tWaxhYDhHsU - Bồ Tát Kim Thân - HT Thích Trí Quảng
https://www.youtube.com/watch?v=kVv7bTIHdus - Tôn Giả Ma Ha Đại Ca Diếp
https://www.youtube.com/watch?v=RE6NdnnFHu8 - Tôn Giả Ưu Bà Ly
https://www.youtube.com/watch?v=fk0DLPtCekA - Tôn Giả A Nan
https://www.youtube.com/watch?v=Hea57IhZYN8 - Tôn Giả Mục Kiền Liên
https://www.youtube.com/watch?v=bb1OSizMh1g - Tôn Giả Ca Diên Chiên
https://www.youtube.com/watch?v=EWcq5o-3_hc - Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=nHujBl8sgjk - Bạn Sẽ Được Bồ Tát Phổ Hiền Che Chở Hóa Độ Khi Nghe Bài Giảng Kinh Này - 10 Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền
https://www.youtube.com/watch?v=ZGcGU60IzRc - Bồ Tát Phổ Hiền Là Hạnh Nguyện Của Đại Thừa - Thầy Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=Vx5g_Nb4IgU - Sự tích Văn Thù Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=jdWXoRpSXmE - Sự Tích Tôn Giả La Hầu La - Thập Đại Đệ Tử Của Đức Phật
https://www.youtube.com/watch?v=jGfkV_t2emw - MƯỜI TÔN GIẢ: ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License