Kinh - Buông

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=QE3q81zYhrE
https://www.youtube.com/watch?v=W0JfPXIrSb4
https://www.youtube.com/watch?v=EH7cf74LyEA - Buông Tất Cả Sẽ Được Tất Cả - ĐĐ.Thích Phước Tiến
https://www.youtube.com/watch?v=sW_pgInYzQM - Buông Bỏ Sự Tìm Cầu - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=jGufYeYqpg0 - Tu Là Không Chấp ( rất đúng ) || Thầy Thích Huệ Chiếu
https://www.youtube.com/watch?v=SQEWTt-YIo0 - Càng Bớt Nắm Giữ, Càng Bình An [ Rất đúng ] | Thầy Minh Niệm giảng
https://www.youtube.com/watch?v=MiPHEdDpSw4
https://www.youtube.com/watch?v=4tgl5TiH8yE
https://www.youtube.com/watch?v=MBUIRGnoke0

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License