Kinh - Bố Thí

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=kIEwuoJ5uH8
https://www.youtube.com/watch?v=kJzQjPrl6Ow
https://www.youtube.com/watch?v=r67gDx73k0U - Hạnh Bố Thí Của Người Tu Phật - Thầy Thích Thiện Xuân

https://www.youtube.com/watch?v=bk0LyugzZ_0 - Ý Nghĩa Bố Thí - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=rM8DjHTHVl8 - Kinh Ưu Bà Tắc Giới | Bố Thí Ba La Mật - Phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=yM3tLoZGv-0

https://www.youtube.com/watch?v=DImQPxZ3kyg - Ý nghĩa của Bố thí - Vô tâm và Trầm không trệ tịch - Tịnh hóa nghiệp - HT. Viên Minh

https://www.youtube.com/watch?v=fcxgbbx6UCY - Cúng Dường Đúng Chánh Pháp - Thầy Thích Đồng Thành

https://www.youtube.com/watch?v=c3agp4k6jhI - BỐ THÍ Và CÚNG DƯỜNG Sao Cho Có PHƯỚC BÁO VÔ LƯỢNG - SƯ CÔ HƯƠNG NHŨ || Chuyện Nhân Quả

https://www.youtube.com/watch?v=z1i5n2Q9o1s
https://www.youtube.com/watch?v=wwQWXOrhdYM

https://www.youtube.com/watch?v=rCZiqKzKUBA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License