Kinh - Bát Chánh Đạo

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=6T0E8zZt-X4 - Bát Chánh Đường Thù Thắng (rất hay) - Thích Bảo Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=jXfox8pQy4E - Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc|Thiền sư Bhante Henepola Gunaratana
https://www.youtube.com/watch?v=bCvjtWNd244

Chánh Niệm:
https://www.youtube.com/watch?v=KG7isK9XZvo - Chánh Niệm - Thuốc An Thần Tốt Nhất; Sự Tích Ông Táo, Cây Nêu - Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=UKKpmZsbFeg - Thực Tập Chánh Niệm - Thầy Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=a-8JbF18wQQ - Chánh Niệm Phần 1 - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=DHTj9IFvKFs - Quyết Tâm Xây Dựng Đà Chánh Niệm ( Nên nghe ) - Thầy Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=x5CZMta_3QU - Thoát Khỏi Ràng Buộc Khổ Đau Bằng Năng Lực Chánh Niệm [ Bản vấn đáp ] - Thầy Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=14Dpw7Q7VGg - Truyền thông bằng niệm hương - Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=dGTBG-Kk0rQ - Niêm hương, bạch Phật - Khai chung bản, thượng phan 2
https://www.youtube.com/watch?v=dTs65UsiDRI - Hồng Ân (nhạc & lời: Pháp Cẩn) - Gia Đình Cây Trầm Hương
https://www.youtube.com/watch?v=tFu6yu2oAKs - Chánh Niệm, Người Dẫn Đường Tốt Nhất | Sư Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=P7ZTtrXGsDY - Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong ( Hay quá ) - Thầy Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=gGS-SbUxE3A - Sưc Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng ( Hay quá ) - Sư Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=3B2R7Z60BJ0 - Hiểu Rõ Về Thiền Hiểu Biết( Vippassana ) và Bát Chánh Đạo Trong Phật Giáo | Sư Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=gj3_CSVd0_E - Thương Mình Chưa, Mà Nói Thương Người Khác - Sư Minh Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=bX7LNykurb0 - Chánh Niệm

https://www.youtube.com/watch?v=bCvjtWNd244

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License