Kinh - Ajahn Chah

kinh

https://www.youtube.com/watch?v=MpyhO27r7mQ
https://www.youtube.com/watch?v=dH1hWKmYUKo
https://www.youtube.com/watch?v=gJ0Um7-vg74
https://www.youtube.com/watch?v=4l94l0uKbo8 - Chẳng Có Ai Cả - Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=0DhqQRSKFNU - Đừng Làm Một Vị Phật - Thiền Sư Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=0o6QT1VTnP8 - Sống Gửi Thác Về - Thiền Sư Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=yDqg-9fBKfU - Không nương tựa vào đâu hết - Thiền Sư Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=Yv-8ecyyV2g - Sự Bình An Không Gì Lay Chuyển|Thiền Sư Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=l2cy4Tmmw7M - Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=-xwQKGd3tMw - Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=rj7Eyd0tSeI - Thiền Sư Ajahn Chah - Không Dừng Tu Tập
https://www.youtube.com/watch?v=4QWCsLZLKg0 - Thân và Tâm - Tìm về bản chất thật của chính mình - Ajahn Chah

https://www.youtube.com/watch?v=Yv-8ecyyV2g - Sự Bình An Không Gì Lay Chuyển
https://www.youtube.com/watch?v=-naFs670K-M - Hai Mặt Của Thực Tại
https://www.youtube.com/watch?v=gdgyTtoJx60 - Tâm Tĩnh Lặng
https://www.youtube.com/watch?v=CPIN5mOt5Gw - Chỉ Là Một Cội Cây - Thiền Sư Ajahn Chah - 3 hours 58 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=5gfq8Jzty30 - Chìa khóa của sự giải thoát - Ajahn Chah.
https://www.youtube.com/watch?v=flnqtGddeAU - Tự chứng ngộ - Ajahn Chah.

https://www.youtube.com/watch?v=yDqg-9fBKfU - Không nương tựa vào đâu hết - Thiền Sư Ajahn Chah
https://www.youtube.com/watch?v=cqFjI_g7p2g - Thiền vắng lặng - Bốn Diệu Đế

https://www.youtube.com/watch?v=15Y96P1G_Vw

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License