Kinh A Di Đà

kinh

Nhạc Niệm A Di Đà Phật:
https://www.youtube.com/watch?v=X40ym1ZNibo - Bài nhạc niệm Phật A Di Đà yêu thích nhất của mình - Thân tặng các đạo hữu
https://www.youtube.com/watch?v=Iaagp9vwAZg - Nhạc niệm phật rất hay - Nam Mô A Di Đà Phật
https://www.youtube.com/watch?v=o4tVEMO3Ab4 - Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân
https://www.youtube.com/watch?v=1pqFlyh6AiA - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT | Saka Trương Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=okvZ94b7o4I - Nhạc Niệm Phật A DI ĐÀ Giúp Tiêu Trừ Phiền Não - Chướng Nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=2GxN0myh0kA - Niệm Phật A Di Đà
https://www.youtube.com/watch?v=EMVuxY1oc-g - Mỗi buổi sáng dậy niệm phật a di đà cảm thấy tâm hồn thanh thản
https://www.youtube.com/watch?v=hv4Uiv486L8 - Tây Phương Cực Lạc
https://www.youtube.com/watch?v=GcrD1S_Aprg - Chúc Phúc A Di Đà Phật - Quán quân sao nhí Ngô Quốc Dương
https://www.youtube.com/watch?v=qjLVkuj26nY - NAMO AMITABHA BUDDHA - CHANTING (MUSIC)
https://www.youtube.com/watch?v=Ww932N-FcWY - Namo Amitabha (HD) - Imee Ooi - 1 hour
https://www.youtube.com/watch?v=WyZbJ00792Q
https://www.youtube.com/watch?v=gggEak2cQZg
https://www.youtube.com/watch?v=TWAq1o4eHOI - Thầy Thích Giác Nhàn

Nhạc về Phật A Di Phật:
https://www.youtube.com/watch?v=bF4CZ6mm1XI - Bài Hát Kính Lạy Đức Phật A Di Đà- Ca Sĩ Thạch Kỳ Vĩ

Nhạc - 48 Đại Nguyện:
https://www.youtube.com/watch?v=HsbRebNw4c0

Tụng:
https://www.youtube.com/watch?v=yvSQ69NbgYg
https://www.youtube.com/watch?v=XtJ2v0ZQf8k
https://www.youtube.com/watch?v=tHkkKd_pG4E - Thầy Thích Lệ Trang
https://www.youtube.com/watch?v=SUC40XjHq-g

Niệm:
https://www.youtube.com/watch?v=B_KphE5EnT0 - A Di Đà Phật

https://www.youtube.com/watch?v=E1JN7a3wjrk - QUÁN TƯỞNG SẮC THÂN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
https://www.youtube.com/watch?v=owa9BfaH1tE
https://www.youtube.com/watch?v=sHN_XQLB_0c
https://www.youtube.com/watch?v=f525WXwTzhg
https://www.youtube.com/watch?v=SfVLx8oAMP4 - Kinh A Di Da
https://www.youtube.com/watch?v=xfjqzRL_7Q4
https://www.youtube.com/watch?v=Lb0Hf7yys8c - Thầy Thích Giác Nhàn - Nguyện 17
https://www.youtube.com/watch?v=iiwdoPSPg9E - Thầy Thích Giác Nhàn - Nguyện 18
https://www.youtube.com/watch?v=Yq-YlSvSCxA - PP Trì Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà-Đĩa 30
https://www.youtube.com/watch?v=jNwMQxgf7w8
https://www.youtube.com/watch?v=J7WX6V5JAes
https://www.youtube.com/watch?v=t1vMgwboYPA

https://www.youtube.com/watch?v=BNWms7D6aeM - Thích Trung Đạo - Tín Hạnh Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
https://www.youtube.com/watch?v=xgx8cx6_bgY - Lời Nguyện Thứ 18 Của Đức Phật A Di Đà - TT.Thích Tuệ Hải

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License