Kinh

buddhism
Discovering Buddhism
Mahayana
Theravada
Tiantai, Tendai, Cheontae, and Nichiren
SGI

https://www.youtube.com/watch?v=kC2xKdGkoIA - Chu Lang Nghiem Co Chu

https://www.youtube.com/watch?v=l1PQIls9H3E - Sự Thật Về Phật Giáo Bị Che Giấu Suốt 2500 Năm Được Đưa Ra Ánh Sáng

https://www.youtube.com/watch?v=hVYv9ktilQw - Sri Ramana Maharshi
https://www.youtube.com/watch?v=R9pemPIBhLE - Advaita: Non-Dual Spirituality - from Ancient India to our Global Age
https://www.youtube.com/watch?v=F1ZwaEzMtJw - The Great Bell Chant (The End Of Suffering), A+

Articles
Resources
Gia Đình Phật Tử
Questions
Share with kids
Share with others
Movies
Stories
Đất Phật
Các chùa ở Việt Nam
Lịch Sử
Trị Bệnh
Thể Dục
Music
Sách
Mudra
Thần Chú
Meditation Music
Other
Tụng
Tịnh Độ

Các Thầy
Thiền
Ăn Chay
Ăn Nói

Becoming a monk
Cách Tu
Tu Đúng
Tam Thời Hệ Niệm
Lễ
Nghi Thức

Các Chức Danh:
https://www.youtube.com/watch?v=gJ4jQ747bVQ - Chức Danh Dành Cho Tăng sĩ Phật giáo (vấn đáp)- Thầy Thích Pháp Hòa

Trở Thành Người Giàu Có
Quá Trình Tu Học
6 CĂN, 6 TRẦN, 6 THỨC
Ngũ Uẩn
Ngũ Lực

Lời Phật Dạy
Gieo Trồng Hạnh Phúc Sống như hoa Sen, đem hương thơm tới cho mọi người. Sống đơn giản, trung đạo.
Đời Là Vô Thường / Thế gian không có gì là thật của ta.
Phật Học Phổ Thông

Chuyển Pháp Luân / Kinh Tứ Diệu Đế
Thập Nhị Nhân Duyên
Nghiệp và Nhân Quả
Luân Hồi
Địa Ngục
Người Chết
Bản Ngã
Vọng Tưởng
Nhẫn
Tự Tại
Cận Tử Nghiệp
Phật Ở Trong Ta
Ngũ Giới
Giới Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni
Tri Ân
Tạo Phước
Đạo Đức Làm Người
Tứ Chánh Cần
Những Điều Nên Tránh Xa Không Nên Làm
Những Điều Nên Làm

Từ Bi Hỉ Xả / Tứ Vô Lượng Tâm
Bố Thí
Xa Lìa Thế Gian Pháp
Buông
Sống Đơn Giản
Sống Đừng Đánh Mất Chính Mình
Vô Ngã Tướng
Tánh Không / Chân Không
Vô Ngã / Bản Ngã
Vô Sự

Kinh Bát Nhã
Kinh Vô Ngã Tướng
Bát Chánh Đạo / Chánh Niệm / Chánh Giác
Tri Giác
Trí Tuệ
Trang Tử
Kinh Di Giao / Kinh Đại Bác Niết Bàn
Giới Định Tuệ
Tứ Niệm Xứ
Như Lý Tác Ý
37 Phẩm Trợ Đạo
Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Đoạn Trừ Phiền Não và Giải Thoát
Làm Chủ Thân Và Tâm
Tám Điều Giác Ngộ
Ý Nghĩa Cuộc Đời

Giác Ngộ

Sám Hối
Sám
Niệm Phật
Nguyện

Chứng Đạo Ca
Các Tôn Giả Và Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát

Kinh A Hàm
Kinh Nikaya

Thanh Tịnh Đạo
Ajahn Chah
Dalai Lama
Mega

Vấn Đáp
Miscellaneous

Tĩnh Lặng:
https://www.youtube.com/watch?v=YVNKUcP7jY4 - Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng

Thiền Sư Sayādaw U Jotika:
https://www.youtube.com/watch?v=Ob7OGQYpoJM - Cuộc Đời Là Một Hành Trình Tâm Linh - Thiền Sư Sayādaw U Jotika

Ekhart Tolle:
https://www.youtube.com/watch?v=gopE3YGIY3g - Thức Tỉnh Mục Đích Sống
https://www.youtube.com/watch?v=YVNKUcP7jY4 - Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng
https://www.youtube.com/watch?v=YVNKUcP7jY4 - Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng - 3 hours 47 minutes - Ekhart Tolle
https://www.youtube.com/watch?v=HF5zQ52KgbI - Sức Mạnh Của Hiện Tại (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=3FyCaNtHFGM

Ly Tham
Nhẫn
Sám Hối

https://urbandharma.org/pdf/palidict.pdf
http://www.urbandharma.org/udharma5/ebooks.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License